Privacybeleid

Inleiding

Cora's Knit Knacks is een in Nederland geregistreerd bedrijf gevestigd aan Tarwekamp 136, 1112 HJ, Diemen, Nederland. Cora's Knit Knacks ("ik", "me" of "mijn") opereert www.corasknitknacks.nl (de "site"). In dit privacybeleid betekent elke verwijzing naar "u" elke persoon die gegevens aan mij of mijn agent of de site verstrekt.

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw privacy is belangrijk voor mij. Ik zal daarom alleen uw naam en andere informatie die op u van toepassing is, alleen gebruiken zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Ik zal alleen informatie verzamelen waar dit voor mij noodzakelijk is en ik zal alleen informatie verzamelen als dit relevant is voor mijn omgang met u.
Ik zal uw informatie alleen bewaren zolang ik wettelijk verplicht ben of zolang die relevant is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld.

U kunt de site bezoeken en browsen zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft op te geven. Tijdens uw bezoek aan de site blijft u anoniem en kan ik u nooit identificeren, tenzij u een account op de site hebt en inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Redenen voor gegevensverzameling

Het verwerken van uw persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie aan de hand waarvan uw identiteit mogelijk kan worden vastgesteld met behulp van redelijke middelen; hierna: 'persoonsgegevens') is nodig voor het verwerken van uw bestelling op mijn website.
Daarom raadt ik u aan dit privacybeleid goed en zorgvuldig door te lezen zodat u een overwogen keuze kunt maken.

Informatie die ik verzamel

Ik kan verschillende informatie verzamelen als u een bestelling wilt plaatsen voor een product op de site.
Ik verzamel, bewaar en verwerk uw gegevens voor het verwerken van uw aankoop op de site en voor eventuele latere claims, en om u mijn diensten aan te bieden. Ik kan uw naam, e-mailadres, postadres, afleveradres (indien anders), telefoonnummer, mobiel nummer, faxnummer, betalingsgegevens, betaalkaartgegevens of bankrekeninggegevens verzamelen.

Ik zal de informatie die u verstrekt gebruiken om mij in staat te stellen uw bestellingen te verwerken en om u de diensten en informatie te bieden die worden aangeboden via mijn website en die u opvraagt. Verder gebruik ik de informatie die u verstrekt om uw account bij mij te beheren; verifieer en voer financiële transacties uit met betrekking tot betalingen die u online doet; controleer het downloaden van gegevens van mijn website; de lay-out en/of inhoud van de pagina's van mijn website verbeteren en aanpassen voor gebruikers; bezoekers op mijn website identificeren; onderzoek uitvoeren naar de demografie van mijn gebruikers; u informatie te sturen waarvan ik denk dat u ze nuttig vindt of die u mij hebt gevraagd, inclusief informatie over mijn producten en diensten, op voorwaarde dat u heeft aangegeven dat u er geen bezwaar tegen heeft gecontacteerd te worden voor deze doeleinden. Onder voorbehoud van het verkrijgen van uw toestemming kan ik u per e-mail contacteren met informatie over andere producten en diensten. Als u liever geen marketingcommunicatie van mij ontvangt, kunt u op elk gewenst moment afmelden.

Ik kan uw naam en adres doorgeven aan een derde partij om het product aan u af te leveren (bijvoorbeeld aan mijn koerier of leverancier).
Betalingen die u via de site doet, worden verwerkt door Mollie, Klarna of PayPal, afhankelijk van uw gekozen betaaloptie. U moet mij alleen informatie verstrekken die juist en niet misleidend is en u moet deze up-to-date houden en me op de hoogte brengen van wijzigingen.

Specifiek werk ik samen met Mollie en Paypal voor betaling. SendCloud en MyParcel gebruik ik voor het faciliteren van de verzending en DHL en PostNL voor het verzenden van de pakketten.
Daarnaast deel ik, indien dit nodig is voor de afhandeling van uw bestelling, uw gegevens met Pukkiez.

Onder de kop gegevensverwerking leest u meer over de partners waar ik mee samenwerk en de gegevens die al dan niet inzichtelijk zijn voor deze samenwerkingspartners.

Hoe ontvang ik uw informatie?

Ik ontvang uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:

 • Wanneer u vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt om u te registreren op mijn site;
 • Wanneer u gebruikmaakt van of toegang hebt tot de site in verband met uw gebruik van mijn diensten;
 • Van externe leveranciers, services en openbare registers (zoals aanbieders van verkeersanalyses).

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijn van uw informatie

Ik bewaar uw gegevens zolang u klant van mij bent. Dit betekent dat ik uw klantprofiel bewaar totdat u aangeeft dat u niet lagner van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt.
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen ik facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Wedstrijden en acties

Voor elke wedstrijd gebruik ik de gegevens om winnaars te informeren en mijn aanbiedingen te adverteren. Je kunt meer informatie vinden indien van toepassing in mijn deelnamevoorwaarden voor de betreffende competitie.

Overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU

Ik kan uw gegevens opslaan en verwerken via hostingdiensten van derden in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Dientengevolge kan ik uw persoonlijke gegevens overbrengen naar een rechtsgebied met verschillende gegevensbeschermings- en overheidstoezichtswetten dan uw rechtsgebied. Als wordt aangenomen dat ik informatie over u buiten de EU overdraag, zal ik verbindingen gebruiken met een privacyschild (bijvoorbeeld Google Docs).

Ander gebruik van uw informatie

Ik kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor opinie- en marktonderzoek. Uw gegevens zijn anoniem en worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden door Cora's Knit Knacks. U kunt op elk gewenst moment ervoor kiezen om hier van af te zien.

Ik kan u ook andere informatie over mij, de site, mijn andere websites, mijn producten, verkooppromoties en mijn nieuwsbrieven sturen. Als u geen van deze aanvullende informatie wilt ontvangen zoals beschreven in deze paragraaf (of een deel daarvan), klikt u op de link 'Abonnement opzeggen' in elke e-mail die ik u toestuur. Binnen 14 werkdagen (dagen die noch (i) een zaterdag of zondag, noch (ii) een officiële feestdag in Nederland zijn) van ontvangst van uw instructie, zal ik u niet langer informatie sturen zoals gevraagd. Als uw instructie onduidelijk is, zal ik contact met u opnemen voor opheldering.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Cora's Knit Knacks op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen uw gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.

Over de gegevensverwerking

Derden en links

Ik kan derden gebruiken om mij te helpen met het leveren van producten aan u, om mij te helpen bij het verzamelen van betalingen van u, om gegevens te analyseren en om mij marketing- of klantenservice-ondersteuning te bieden. Zo maak ik bijvoorbeeld gebruik van PayPal en Mollie voor het ontvangen van betalingen. Ik kan informatie uitwisselen met derde partijen met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico. Ik kan mijn databases met uw persoonlijke gegevens overdragen als ik mijn bedrijf of een deel ervan verkoop. Anders dan zoals uiteengezet in dit privacybeleid, zal ik uw persoonlijke gegevens NIET verkopen of openbaar maken aan derden zonder uw voorafgaande toestemming te hebben verkregen, tenzij dit noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid of tenzij ik dit wettelijk verplicht ben.

De site kan advertenties van derden bevatten en links naar andere sites of frames van andere sites. Houd er rekening mee dat ik niet verantwoordelijk ben voor de privacypraktijken of de inhoud van die derde partijen of andere sites, noch voor derden aan wie ik uw gegevens overdraag in overeenstemming met mijn privacybeleid.

Mijn beleid gaat uitsluitend over het gebruik en de openbaarmaking van informatie die ik van u verzamel. Als u uw gegevens aan andere partijen of op andere sites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de informatie die u aan hen hebt verstrekt. Daarom moedig ik u aan om de algemene voorwaarden door te lezen van alle externe partijen waaraan u informatie verstrekt.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die ik niet bezit of beheer of van personen die ik niet in dienst heb of leiding geef, inclusief de externe partijen waaraan ik informatie verstrek zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Hieronder kunt u lezen op welke wijze ik uw gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Voor het goed laten werken van de website en webwinkel maak ik gebruik van verschillende partijen.

WooCommerce

Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

WooCommerce hosting

Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, ik heb voor mijn webhosting gekozen voor Vimexx. Persoonsgegevens die u ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Vimexx heeft toegang tot uw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Vimexx is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Lilian Office Support

Voor het onderhouden van de website en het behouden van beveiliging en functionaliteit van de website en webwinkel en diens software maak ik gebruik van Lilian Office Support. Lilian Office Support heeft toegang tot uw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zal uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lilian Office Support zal uw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Lilian Office Support heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Webhosting

Vimexx

Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Voor het verwerken van de emails, of dit nou nieuwsbrieven of de automatische mails vanuit de webwinkel zijn ter bevestiging van de bestelling, maak ik gebruik van partners.

LaPosta

Mijn website maakt gebruik van LaPosta, een derde partij die het verzenden vhttps://www.vimexx.nlan nieuwsbrieven afhandelt. Onderaan elke nieuwsbrief ziet u een afmeld link. Als u hierop klikt zult u geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

Uw persoonsgegevens worden door LaPosta beveiligd opgeslagen. LaPosta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. LaPosta behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Vimexx

Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer en transactionele emails gebruik van de diensten van Vimexx. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van mijn website en webformulieren worden verzonden via de servers van Vimexx. Vimexx zal uw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al mijn emailverkeer vertrouwelijk.

Verwerken van betalingen

Wanneer u tot een betaling over gaat kunt u zelf kiezen voor welke betalingsmethode u kiest. De partners die hieronder beschreven staan maken dit mogelijk.

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PayPal

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het platform van Paypal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Het verzamelen van beoordelingen is belangrijk voor mij. Hiermee kan ik mijn dienstverlening en producten verbeteren en aantonen dat ik waar maak wat ik beloof. Lees alles over mijn reviewbeleid.

WebwinkelKeur

Ik verzamel reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met mij, zodat ik de review aan uw bestelling kan koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven.

In het geval dat ik u uitnodig om een review achter te laten deel ik uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om er voor te zorgen dat uw pakket bij u bezorgd wordt. Hiervoor maak ik gebruik van verschillende partners die dit proces faciliteren en uitvoeren.

MyParcel

Als u een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van MyParcel voor het faciliteren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik  uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel deel. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. MyParcel deelt uw gegevens met de betreffende verzendpartij: PostNL of DHL.

SendCloud

Als u een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van SendCloud voor het faciliteren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik uw naam, adres en woonplaatsgegevens met SendCloud deel. SendCloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. SendCloud deelt uw gegevens met de betreffende verzendpartij: PostNL of DHL.

PostNL

Als u een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL deel. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL deel. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

MoneyBird

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van MoneyBird. Ik deel uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Jouw Boekhoudcoach

Voor het bijhouden van mijn boekhouding maak ik gebruik van de diensten van Jouw Boekhoudcoach. Uw gegevens worden niet expliciet gedeeld maar om mijn boekhouding op orde te houden heeft Jouw Boekhoudcoach toegang tot mijn boekhouding waarin uw persoonsgegevens opgeslagen staan voor het uitvoeren van mijn administratie. Jouw Boekhoudcoach heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Jouw Boekhoudcoach is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Jouw Boekhoudcoach gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Bijzondere gevallen

Pukkiez

In sommige gevallen deel ik uw gegevens met Pukkiez. Dit is alleen als dit van toepassing is voor goede afwikkeling van uw bestelling. Dit is het geval bij etui’s of projecttassen die op bestelling door Pukkiez gemaakt worden en rechtstreeks door Pukkiez naar u toegestuurd worden. Pukkiez heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Pukkiez is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Cookies

Het is niet nodig om cookies te accepteren om mijn website te bezoeken. Als u echter een bestelling wilt plaatsen of een artikel aan uw winkelmandje wilt toevoegen, moet u uw browser zodanig instellen dat deze cookies accepteert, zodat u het winkelwagentje en de betalingsfuncties kunt gebruiken.

Wat zijn cookies?

Ik en mijn vertrouwde samenwerkingspartners maken gebruik van cookies en andere technologieën in onze verwante services, ook wanneer u de site bezoekt of gebruikmaakt van mijn diensten.
Een 'cookie' is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en mijn Services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van mijn diensten bijeen te brengen.

Wat voor soort cookies gebruikt Cora's Knit Knacks

De website en webshop maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

a. 'sessiecookies' die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;

b. 'permanente cookies ' die alleen door de Site worden gelezen, voor een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als ik voor herhaalbezoeken moeten weten wie u bent, zodat de site bijvoorbeeld uw voorkeuren kan opslaan voor de volgende keer dat u zich aanmeldt;

c. 'cookies van derden' die worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die u bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die mijn webtoegang controleren en analyseren.

Verwijderen van cookies

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld. Maar ik kan wel de persoonsgegevens die ik van u opsla koppelen aan informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies verwijderen door de instructies van uw apparaat of browser te volgen, maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op mijn site niet goed werken en kan uw ervaring online beperkt zijn.

Google Analytics

Ik maak ook gebruik van een tool met de naam 'Google Analytics' om informatie te verzamelen over uw gebruik van de site. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de website toe gaan, welke pagina's ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die ik van Google Analytics krijg, gebruik ik om mijn website, webshop en dienstverlening te verbeteren.

Google Analytics verzamelt uw IP-adres op de dag dat u sites bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. De informatie die ik met behulp van Google Analytics heb verzameld, combineer ik niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over uw bezoeken aan deze Site heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google.

Facebook Pixel

Ik maak ook gebruik van de Facebook Pixel. De Facebook Pixel is een klein stukje JavaScript code die op elke pagina aanwezig is. Hiermee kan ik meten hoe goed mijn advertenties op Facebook en Instagram werken. Via deze code wordt een klein beetje gegevens over de bezoeker teruggestuurd naar Facebook, die kan dit vervolgens linken met uw Facebook account als u die heeft. Ik heb zelf geen inzage in deze persoonsgegevens en het blijft voor mij dus anoniem.
U kunt zelf de informatie en het gebruik van de pixel intrekken en via uw Facebook account kunt u ook de privacy verklaring van Facebook hierover raadplegen.

Pinterest Tag

Ik maak ook gebruik van de Pinterest Tag. Dit is een klein stukje JavaScript code die op alle pagina's aanwezig is. Hiermee kan ik meten hoe goed mijn activiteit en advertenties op Pinterest werken. Via deze code wordt een klein beetje gegevens over de bezoeker teruggestuurd naar Pinterest, dit kan dan eventueel gelinkt worden aan uw Pinterest account als u deze heeft. Zelf heb ik geen inzage in deze persoonsgegevens en uw bezoek en deze gegevens blijven voor mij dus anoniem.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij mij al bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik u vragen zich te legitimeren. Ik houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in een gestructureerd, gangbaar en leesbaar overzicht. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat ik uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.

Hieronder uw rechten:

 • Vragen om bevestiging over of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt en toegang tot uw opgeslagen persoonsgegevens, samen met aanvullende informatie.
 • Vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die u vrijwillig aan mij hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en leesbaar formaat.
 • Mij verzoeken de persoonsgegevens die ik van u in bezit heb te corrigeren.
 • Mij verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Mij verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens door een andere partij te laten uitvoeren. Dit is van toepassing op de gegevens die zowel door Cora's Knit Knacks zelf, als door mijn samenwerkingspartners verwerkt worden.
 • Bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door mij of mijn samenwerkingspartners.
 • Mij verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.

Indien u aanspraak wil maken op één van deze rechten dan dient u contact op te nemen, bij voorkeur schriftelijk, om dit kenbaar te maken. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek met informatie over de verdere afwikkeling hiervan.

Een klacht indienen, het verwerken van uw persoonsgegevens beperken, overdragen of verwijderen heeft naar alle waarschijnlijkheid wel invloed op het voortzetten van mijn dienstverlening. Omdat de veilige koppeling van databestanden in veel gevallen dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met mij opnemen via info@corasknitknacks.nl. U kunt ook een brief sturen naar: Tarwekamp 136, 1112 HJ Diemen.
Als geregistreerde gebruiker van deze website kunt u uw persoonlijke gegevens (inclusief e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer) op elk gewenst moment wijzigen nadat u zich bij mijn website hebt aangemeld.

Overige zaken

Zakelijke transactie

Ik kan informatie delen in geval van een zakelijke transactie (bijv. de verkoop van een aanzienlijk deel van mijn bedrijf, een fusie, een consolidatie of de verkoop van activa). Mocht zo'n geval zich voordoen, dan neemt de begunstigde of de overnemende onderneming de rechten en plichten op zich zoals die staan vermeld in het privacybeleid.

Minderjarigen

Ik begrijp hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te beschermen, zeker online. De website is niet bedoeld voor of gericht op kinderen. Onder geen beding zal ik het gebruik van mijn services door minderjarigen toestaan als zij hiervoor geen voorafgaande toestemming hebben van een ouder of wettelijke voogd. Ik verzamel niet opzettelijk persoonsgegevens van minderjarigen. Als een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonsgegevens aan mij heeft verstrekt, dient hij of zij contact met mij op te nemen via het contact formulier of een email.

Updates of wijzigingen van dit privacybeleid

Ik behoud mij het recht om het privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie 'Voor het laatst gewijzigd'.

Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen mijn website blijft gebruiken, betekent dit dat u deze wijzigingen aan het privacybeleid erkent, goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 9 juni 2023.

Contact opnemen

Als u algemene vragen hebt over de website of over de informatie die ik over u verzamel of hoe ik die gebruik kunt u contact opnemen via info@corasknitknacks.nl

Overige bedrijfsgegevens Cora's Knit Knacks:

Btw nummer: NL001219089B39
Kvk nummer: 68878982

Meld je aan en wees altijd op de hoogte van nieuwe producten, toffe patronen, acties of andere nieuwtjes. Krijg een e-book vol haakinspiratie in je mailbox als je je nu aanmeld!

Haak aan!

Meld je aan en wees als eerste op de hoogte van nieuwe producten, toffe patronen, acties of andere nieuwtjes.
Krijg een gaaf e-book in je mailbox als je je nu aanmeld!

Cora's Knit Knacks

Tarwekamp 136
1112HJ Diemen
info@corasknitknacks.nl
085 - 000 48 28

Btw id: NL001219089B39
KvK nummer: 68878982

Volg mij op

Betaalopties

iDeal betaalmethode Paypal betaalmethode Mastercard betaalmethode Visa bethaalmethode
Bancontact betaalwijze logo
Keurmerk webwinkel

Cora's Knit Knacks is leverancier van Hoooked garens en vertegenwoordiger van Rosarios 4 garens

© 2018 - 2024 Cora's Knit Knacks